GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR a ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klient svým podpisem poskytuje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen OU) a to dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Shromažďované informace: úvodní dotazník, číslo účtu, údaje o zakoupeném zboží, data a typy pedikérského/manikérského/sesterského ošetření, data konzultací a jejich průběh.

Vaše osobní údaje, stejně tak fotografie, video záznamy a jiné zpracováváme výhradně na dobu 10 let od poskytnutí Vašeho dobrovolného a jednoznačného souhlasu, a to pro účely:

  • zajištění komunikace s klienty
  • zajištění klientského servisu
  • zajištění vysokého standardu našich služeb v péči o vaše nohy/ruce
  • zajištění Vaší informovanosti o nabízených službách, dostupném zboží, o novinkách, o změnách týkajících se provozu a dalších informací, a to všemi dostupnými formami (zasílání sms zpráv, emailů)
  • zajištění Vaší účasti ve věrnostních programech
  • zajištění Vaší účasti na marketingových a společenských akcích naší provozovny

Vaše údaje týkající se ošetření mohou být poskytnuty třetím stranám, a to v případě, bude-li to Váš stav (stav klienta) vyžadovat. Tímto je myšlena například konzultace/návštěva dalšího odborníka (lékaře, fyzioterapeuta, pedikérky apod.). Klient s tímto bude vždy předem srozuměn. Tento souhlas může kdykoliv odmítnout.

OU budou zpracovány a chráněny před zneužitím v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679.

Klient má právo nahlížet do OU, které o něm zpracováváme, má právo na jejich opravu, pokud budou nesprávné, nepřesné nebo neúplné. Klient má právo požadovat výmaz svých OU, popřípadě omezení jejich zpracování, má právo vznést námitku proti zpracování OU, které nám poskytl a které automatizovaně zpracováváme na základě jeho souhlasu.

Fotografie, videozáznamy a jiné, které jsou zveřejněny v rámci propagace provozovny, jsou vždy výhradně se souhlasem klienta. Pořizuje-li /manikérka tyto záznamy bez souhlasu klienta, je povinen ji na toto nesprávné jednání upozornit. V takovém případě, stejně tak v případě následného nesouhlasu klienta, je pedikérka/manikérka povinna tyto záznamy bez odkladů odstranit.

Pedikérka/manikérka je povinna vést záznamy týkající se péče o klienta, a to v rozsahu nezbytném pro poskytování řádné péče. Po každém ošetření provede záznam, tento záznam založí ke kartě klienta. Na žádost klienta mu umožní nahlédnout do záznamů, které o něm vede a umožní mu poskytovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie.

Svým podpisem potvrzuji, že poskytnuté údaje jsou pravdivé a pokud dojde k jakékoli změně, budu pedikérku/manikérku bez odkladů informovat. Současně beru na vědomí, že pedikérka/manikérka zpracovává data o mé osobě, v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Dávám výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů obsažených v dokumentaci o poskytování péče, a to pouze za účelem poskytování řádné péče. Dokumentací o poskytování péče se rozumí karta klienta, záznam o jednotlivém ošetření a případné podklady či vyjádření poskytnutá klientem.

Potvrzuji, že jsem byl informován o svém právu přístupu k osobním údajům a o právu na opravu osobních údajů.

Svým podpisem dále stvrzuji, že rozumím všemu výše zmíněnému, že jsem byl/a seznámen/a s možností a vhodností opakované edukace, že jsem měl/a dostatečný časový prostor na udělení tohoto souhlasu, že jsem svůj souhlas neposkytl/a pod nátlakem, že se jedná o projev mé svobodné vůle.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Provozovatel:
PediMedi centrum, Monika Štefcová, IČ 01773143, č.ú. 2268639023/0800. Provozovna pedikúry, manikúry.
PediMedi centrum s.r.o., IČ 08759634,  společnost vedená u krajského soudu v Praze, spisová značka C 324757/MSPH, č.ú. 5770609309/0800, datová schránka k9qjhm4. Provozovna pedikúry, manikúry, Specializovaná ambulantní péče.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!